امشب برای یک لحظه دلم واقعا شکست از این همه تنهایی ...

#تنهایی

#خودخواهی

#ترجیح...